Tudományos Diákköri Tevékenység

Hagyományainknak megfelelően az idei tanév őszi félévében is várjuk a karunkon kutatási tevékenységet végző hallgatók pályamunkáit, melyet a TDK konferencián mutathatnak be a szakmai bizottságnak. A legjobb dolgozatok készítői az Országos Tudományos Diákköri konferenciára is továbbjuthatnak.

A TDK konferencia időpontja: 2019. november 20, szerda.

A nevezés határideje: 2019. október 7, hétfő

További információ

Registration for international students:

Click for more information

Dolgozat leadása: 2019. november 4, hétfő

A megadott formai és tartalmi szempontok alapján elkészített dolgozatot *.docx vagy *.pdf formátumban a tdk kukac gek.szie.hu email címre kérjük elküldeni. A formai követelmények alább olvashatók.

A TDK dolgozat formai követelményei

A dolgozat terjedelme 35-50 oldal legyen, a szükséges mellékletekkel. A címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a pályázó nevét, évfolyamát, és a témavezető nevét, beosztását, valamint a dolgozat pontos címét.

A dolgozatot A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, körben 2,5 cm-es margókkal szerkesszék. A dolgozat nyomtatott változatának benyújtását nem kérjük, a beadást a megadott határidőig *.pdf és *.docx formátumban kell megtenni!

A dolgozat terjedelme – a mellékletekkel együtt – nem haladhatja meg az 50 oldalt. A dolgozat felépítése mindenben feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a pályázó által elért önálló eredmény.

Mivel a legjobban sikerült dolgozatok készítői a kari TDK konferencia szakmai bizottságának döntése alapján részt vehetnek a Országos Tudományos Diákköri Konferencián, így a beadandó dolgozat ismertetett formai követelményei a vonatkozó szekciók előírásaival egyeznek meg. Szerkeszthető minta a dolgozat címlapjához:

A TDK dolgozat előlapja

Minta a formai követelmények betartásához:

TDK dolgozat minta

Évközi beszámoló

Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy kutatási témájának kidolgozása még nem érte el a TDK dolgozat leadásához szükséges terjedelmet és tudományos eredményeket, de az eddig megszületett részeredményeinek közlésével nem szeretne egy évet várni, úgy lehetőség van „évközi beszámoló” leadására. Ebben az esetben a nevezés a kari konferenciára a tájékoztatón leírtaknak megfelelően történik (az online űrlapon ki kell választani az évközi beszámoló lehetőséget), azonban a megadott határidőre leadott dolgozaton fel kell tüntetni, hogy „évközi beszámoló”. A beszámoló terjedelme kb. 10-12 oldal, a konferencián pedig 5-6 percben kell ismertetnie a munka lényegét.

Szerkeszthető minta az évközi beszámoló címlapjához:

Évközi beszámoló előlapja

A dolgozat és az előadás értékelése

A dolgozatot a házi konferencián egy, az OTDK esetében pedig két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

  • a dolgozat szerkesztése, stílusa;
  • a téma irodalmának feldolgozása;
  • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;
  • az eredmények értékelése
  • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke.

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 10 perc áll rendelkezésre. Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi:

  • az előadás módja, nyelvezete;
  • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
  • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
  • az előadás szemléltetése; az előadó vitakészsége.

A TDK-ról

A Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköre (TDK) a Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának irányításával működik. A Diákkör jóvoltából hallgatóinknak lehetősége van a hivatalos tantervben biztosított oktatáson túl a tudományos kutatómunkába is bekapcsolódni, mélyebb ismereteket szerezni, önálló, tudományos munkát végezni olyan területen, amely számukra érdekes, izgalmas.

Ebben a tevékenységükben a legkiválóbb oktatók segítik őket, irányítják munkájukat. Szakmai kapcsolataik révén, hazai és külföldi konferenciákon való részvételhez, eredményeik publikálásához teremtenek lehetőséget.

Bevonják a TDK-s hallgatóikat az Intézetek, Tanszékek alkotó közösségének munkájába, életébe. Így alakul sokszor az évek során, a kezdetben hallgatói – oktatói kapcsolat közeli munkatársi, sőt baráti kapcsolattá.

A korábban eredményes TDK munkát végzett hallgatóink, ma már ott találhatók cégek vezetésében, az oktatásban, kutató helyeken és sikeresek szakmai életükben.

A tudományos diákköri munka a kiválasztott kutatási területen, az évek alatt folyamatosan, a konzulens tanár irányításával, szakmai segítségével végzett munkát jelenti, aminek eredménye egy diákköri dolgozatban testesül meg.

Tudományos Diákköri Konferenciát rendezünk karunkon minden év novemberének harmadik hetében. Ezen a kari résztvevőkön kívül külföldi hallgatók is szerepelnek. Mindenkinek tíz perces előadás keretében kell bemutatni munkáját, elért eredményeit. A résztvevők dolgozatának összefoglalóit kiadványban jelentetjük meg.

Valamennyi eredményes dolgozatot díjakkal ismerünk el. A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián a legjobb eredményt elért hallgatók képviselik Karunkat.

A TDK-ban folyamatosan és eredményes végzett munka igazi elismerése, ha elfogadjuk diplomatervként, záródolgozatként, BSc. szakon végzetteknél ajánlásként az MSc. felvételhez, MSc. után pedig feltételként a PhD. felvételhez.

Aki nem kíván tovább tanulni a BSc. után, az is megismeri a kutatómunka végzésével, szervezésével kapcsolatos feladatokat, megtanul egy tudományos dolgozatot összeállítani, abból egy rövid „cikket” írni, előadást tartani. A TDK munka tehát minden résztvevő számára az első érdekes, igazi szakmai feladat lehet.

Minél előbb kezditek el, annál több idő marad az elmélyült és eredményes munkára. Mindenkit szeretettel várunk a Tudományos Diákkörbe! Segítünk, hogy megtaláljátok a számotokra legérdekesebb témát, a legmegfelelőbb Tanszéket, konzulenst.

TDK 2014-2018